LEVEL10 砂丘と言えば

challenge8.jpg

Lv1 姫路城を見よう

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容目的地に3つ以上停車して2位以内で終了
サブミッション1【条件】路線を2個以上踏破
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】スコアの差20以上で優勝
【報酬】無料チケット

Lv2 電力を大切に

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容水色マスに停車して2位以内で終了
サブミッション1【条件】路線を2個以上踏破
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】目的地に3個以上停車で優勝
【報酬】無料チケット

Lv3 鳥取から観光地を

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容スコア50ポイント以上、2位以内で終了
サブミッション1【条件】路線を2個以上踏破
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】走行距離30km以上で優勝
【報酬】無料チケット

Lv4 続、快速電車点検中

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容快速を使わず2位以内で終了
サブミッション1【条件】路線を2個以上踏破
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】最終目的地に停車
【報酬】無料チケット

Lv5 クジラ資料館にいこう

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容建部・東津山に停車して2位以内で終了
サブミッション1【条件】路線を2個以上踏破
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】最終目的地に停車
【報酬】無料チケット

Lv6 城とサキュウ

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容水色マスに停車して2位以内で終了
サブミッション1【条件】目的地に4個以上停車
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】スコアの差20以上で優勝
【報酬】無料チケット

Lv7 特急マスターの道

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容特急を使って2位以内で終了
サブミッション1【条件】目的地に4個以上停車
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】路線を2個以上踏破して優勝
【報酬】無料チケット

Lv8 上越をゆく

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容米子・伯耆大山に停車して2位以内で終了
サブミッション1【条件】目的地に4個以上停車
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】走行距離30km以上で優勝
【報酬】無料チケット

Lv9 線路は果て無く続く

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容路線を2つ以上踏破して2位以内で終了
サブミッション1【条件】目的地に4個以上停車
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】最終目的地に停車
【報酬】無料チケット

Lv10 吉備線踏破

消費スタミナ12
ターン数15
参加人数4
出発地点岡山
ミッション内容吉備線を踏破して優勝
サブミッション1【条件】目的地に4個以上停車
【報酬】IC
サブミッション2【条件】優勝
【報酬】IC
サブミッション3【条件】最終目的地に停車
【報酬】無料チケット